Informacje o agencie

KLAUZULA INFORMACYJNA IDD

Wypełniając zobowiązanie nałożone art. 22 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia2017 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 378, 650 ) jako Agent ubezpieczeniowy działający pod firmą:

BRD UBEZPIECZENIA Robert Dziurski

UL. Gwiezdna 15/25, 42-202 Częstochowa

Miejsce prowadzenia działalności: ul. Św. Rocha 112, 42-202 Częstochowa

uprzejmie informuję, iż:

Agent ubezpieczeniowy działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, w tym na rzecz:

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA

ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
PZU S.A.
PZU ŻYCIE S.A.

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ALLIANZ POLSKA S.A.

WARTA S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

Numer wpisu do rejestru Agentów ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru finansowego to 11255735/A Informacje o wpisie w/w Agenta ubezpieczeniowego do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego lub poprzez stronę internetową https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wynagrodzenie Agenta ubezpieczeniowego w związku w proponowanym zawarcie umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest prowizyjne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej a ponadto Agent otrzymuje również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym w postaci upominków firmowych, spotkań biznesowych, wyjazdów szkoleniowych czy konkursów.

Agent ubezpieczeniowy informuje o możliwości złożenia reklamacji przez osobę fizyczną w wskazany poniżej sposób:

a) w formie pisemnej – osobiście w miejscu prowadzenia działalności Agenta lub osób fizycznych prowadzących czynności agencyjne w imieniu Agenta.

b) w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830 ) na adres prowadzenia działalności Agenta – ul. Św. Rocha 112, 42-202 Częstochowa.

c) ustnie – telefonicznie na wskazane Klientowi numery telefonów jako numery służące do kontaktu z Agentem lub osobami fizycznymi prowadzącymi czynności agencyjne na rzecz Agenta.

d) osobiście – do protokołu podczas wizyty Klienta w miejscu prowadzenia działalności Agenta lub osób fizycznych prowadzących czynności agencyjne w imieniu Agenta.

W przypadku Klientów – osób prawnych – reklamację można złożyć w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście w miejscu prowadzenia działalności Agenta.

b) w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830 ) na adres prowadzenia działalności Agenta – ul. Św. Rocha 112, 42-202 Częstochowa.

Klient może zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w związku z art. 37 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rrzeczniku Finansowym przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego.