Turystyczny

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia podróży zagranicznej mają za zadanie zabezpieczyć Ciebie, Twoją rodzinę i pracowników ( w zaleznosci od potrzeb ) podczas wakacji, czynnego uprawiania sportu, pracy zarobkowej, czy też wyjazdów służbowych. W zalęzności od celu w jakim wyjeżdżasz możesz wybrać sobie odpowiedni zakres takiego ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń:

Z uwagi na liczbę ubezpieczonych

 • indywidualne
 • rodzinne
 • grupowe ( w tym polisa otwarta )

Z uwagi na ookres ubezpieczenia

 • krótkoterminowe
 • roczne

- ciągły pobyt Ubezpeczonego przez okres 1 roku

- częste krótkie wyjazdy z powrotami do kraju

Zakres ubezpieczeń podróżnych

 • koszty leczenia - koszty jakie musi ponieść Ubezpieczony w zwiąku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem podczas pobytu w podróży zagranicznej;
 • koszty transportu i repatriacji - poszty poniesione na transport z miejsca wypadku, pomiędzy szpitalami i powrotu do kraju;
 • następstw nieszczęściwych wypadków - gwarantuje odszkodowanie z tytułu śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa, które powstało w wyniku następstwa nagłych zdarzeń losowych wywołanych przyczyną zewnętrzną;
 • assistance - koszty oraz zorganizowanie pomocyzwiązanej z nagłymi zdarzeniami zaistniałymi podczas wyjazdu, takie jak: pokrycie kosztów leczenia, akcji poszukiwawczej i ratowniczej,  organizację transportu do kraju, organizację i poktycie kosztów pobytu w hotelu, pomoc finansową, złożenie kaucji, zastępstwo procesowe, zwrot kosztów zakwaterowania i podróży osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu itd.;
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej - polegają na oragnizacji i pokryciu kosztów związanych z koniecznością pobytu osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego podczas pobytu zagranicą;
 • koszty ratownictwa - niezbędne i udokumentowane koszty ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu podczas pobytu zagranicą;
 • odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialnościa objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierżeta za które ponosi odpowiedzialność jeżeli prawo danego kraju wymaga ich naprawienia;
 • bagaż - ubezpieczeniem objęte są przedmioty osobiste Ubezpieczonego zwyczajowa zabierane w podróż;
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu - koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami kraju na zakup niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, które maja zastąpić przeddmioty znajdujące się w zaginionym bagażu;

Pamiętaj, że w przypadku gdy cierpisz na chorobę przewlekłą, jeździsz na nartach, snowboardzie, uprawiasz sporty ekstremalne musisz zgłosić to przy zawieraniu ubezpieczenia. Towarzystwa Ubezpieczeniowe ponoszą za te ryzyka odpowiedzialność dopiero po opłaceniu dodatkowej składki.

Zapraszamy